Gör det lätt - 

låt oss ombilda till bostadsrätt!

Borättsbildarna
Box 4120
102 62 Stockholm
Jungfrugatan 26, Östermalm

Tel: 08-410 064 74
Tel: 0708-67 80 10

info@borattsbildarna.se

Ombildning

experter på ombildning till bostadsrätt


Ombildningen steg-för-stegBorättsbildarna har hjälpt många hyresgäster att bilda bostadsrättsföreningar och köpa fastigheten de bor i. Vi erbjuder en helhetslösning för en lyckad ombildning och en bra affär för föreningens medlemmar. Så här går en ombildning till:

1. Bilda bostadsrättsförening och utreda förutsättningarna

Vi bildar bostadsrättsföreningen och registrerar den hos Bolagsverket tillsammans med stadgarna. Det behövs minst tre ledamöter och en revisor. Vi gör i ordning och tar in skriftliga intresseanmälningar från hyresgästerna. Vi inhämtar uppgifter om fastigheten t ex hyresavtal, hyresgästförteckning, driftkostnader, ritningar och uppgifter om renoveringar och skick.

Borättsbildarna ordnar informationsmöten med alla hyresgästerna för att informera om möjligheterna och de preliminära villkoren för ombildningen och besvara frågor. Därefter finns vi tillgängliga på telefon för tillkommande frågor.

2. Ekonomisk plan och ombildning

Vi beräknar fastighetens värde dels utifrån statistik på tidigare försäljningar i området, dels enligt ett avkastningsvärde på hyresfastighetsmarknaden. Förhandlar pris, garantier och övriga villkor med fastighetsägaren för att få bästa villkor för föreningen. Tar in offerter från banker, försäkringsbolag och fastighetsförvaltare.

Borättsbildarna upprättar boendekostnadskalkyler för bostadsrätterna och beräknar månadsavgift och insats per lägenhet. Tillsammans med styrelsen kallar vi till informationsmöte med hyresgästerna där vi presenterar och förklarar kalkylerna och skillnaderna mellan att bo i bostadsrätt och hyresrätt.

En besiktningsman besiktigar fastigheten för att fastställa skick och framtida renoveringsbehov och renoveringskostnader. Besiktningen är obligatorisk för den ekonomiska planen. Den ekonomiska planen är bostadsrättsföreningens budget och innehåller bland annat en beskrivning av fastigheten, tidpunkt för upplåtelse och inflyttning, kostnad för fastigheten, kostnader för underhåll och kostnader för andra åtgärder av betydelse, finansieringsplan, löpande kostnader och intäkter, andelstal, insatser och årsavgifter m.m.

Den ekonomiska planen fastställs av styrelsen och skall granskas av två av Boverket utsedda intygsgivare. Den ekonomiska planen måste vara helt klar innan föreningen får överlåta lägenheterna till föreningens medlemmar, så att alla vet exakt vilket ekonomiskt ansvar de tar som medlemmar.

Vi bistår föreningen med att kalla till extra föreningsstämma för beslut om fastighetsköpet, samt leder stämman och för protokoll. För att en bostadsrättsförening skall få köpa sin fastighet krävs att minst tvåtredjedelar av hyresgästerna röstar ja till att föreningen får köpa fastigheten på en extra föreningsstämma. Föreningens ekonomiska plan och besiktningsprotokollet ligger till grund för stämman och vi går igenom dessa dokument på stämman.

3. Överlåtelsen


Den ekonomiska planen skall därefter registreras hos Bolagsverket för att bostadsrättsföreningen skall få upplåta lägenheterna med bostadsrätt.

Vi upprättar alternativt granskar tillsammans med styrelsen köpekontraktet mellan fastighetsägaren och föreningen. Pris, tillträde, garantier, friskrivningar och andra villkor skall klart framgå.

Därefter upprättar vi upplåtelsehandlingar till bostadsrättshavarna.  Dessa är bostadsrättshavarnas bostadsrättsbevis och kvittot på att de har betalat och äger bostadsrätten.

Medlems- och lägenhetsförteckning upprättas där uppgifter om bostadsrättshavare och pantsättningar av bostadsrätterna införes. En bostadsrättsförening är skyldig att föra medlems- och lägenhetsförteckning. Det största ansvaret för föreningen är att kontrollera att bostadsrätterna inte pantsätts flera gånger till olika långivare. Oftast ger föreningen förvaltaren i uppdrag att föra registren.

4. Upplåtelsen

Vi ombesörjer all formalia i upplåtelsemomentet bland annat ansökan om kommunal förköpsprövning, upprättar köpebrev och likvidavräkning.  Ansökan om lagfart görs för att registrera Bostadsrättsföreningen som ägare av fastigheten. I det fall fastigheten paketerats i ett aktiebolag ombesörjer vi att optimera strukturen tillsammans med vår skattejurist på det för föreningen förmånligaste sättet.

Styrelsen undertecknar upplåtelsehandlingar för varje medlem. I handlingen kvitteras erlagd insats. Medlemmarnas lån till insatsen och föreningens gemensamma lån placeras i den bank som styrelsen valt efter upphandlingen. Lägenheten utgör säkerheten för medlemslånet. Varken borgen eller annan tilläggssäkerhet behövs. Banken kan erbjuda tilläggslån för att möjliggöra lägenhetsrenovering. För banken är ombildningar attraktivt. Säkerheten för banken är god då det oftast finns ett betydande övervärde i lägenheterna tack vara att de köps under marknadspriset.

Vi ser till att fastigheten är fullvärdesförsäkrad på tillträdesdagen utifrån de offerter vi erhållit av försäkringsbolagen. Borättsbildarna tecknar en ansvarsförsäkring som skyddar styrelsens medlemmar i styrelsearbetet.

Vi tar in offerter från olika förvaltningsbolag och hjälper styrelsen att utvärdera dessa och bistår föreningen i att starta en fungerande fastighetsförvaltning.

Vår jurist går igenom rutiner med den nya styrelsen och bistår med assistans t ex vid hanteringen av hyresgästfrågor för de som väljer att kvarstanna som hyresgäster och inte köper sina lägenheter.

Efter ombildningen finns vi naturligtvis tillgängliga för styrelsen vid eventuella frågor.

 
Kontakta Borättsbildarna redan idag för en offert eller för mer information om hur en ombildning går till och vad vi kan göra för Er förening.
 
Tel: 08-410 064 74
info@borattsbildarna.se

© 2007 Borättsbildarna. Design by Andreas Viklund. Foto www.fotoakuten.se